Deprem Travma Psikolojisi

Hamilelerde şizofreni tedavisi

Hamilelerde şizofreni tedavisi nasıl yapılır, ilaçlar nasıl etki eder. İşte her yönöyle hamilelerde şizofreni.

Hamilelerde şizofreni tedavisi

Hamilelerde şizofreni tedavisi nasıl yapılır, ilaçlar nasıl etki eder. İşte her yönöyle hamilelerde şizofreni.

SORU: Antipsikotik ilaçlar hamilelerde ve loğusalarda kullanılabilir mi? YANIT: Antipsikotik ilaçlar plasentadan geçer, sütle salgılanır. Hamileliğin özel-likle birinci trimesterinde antipsikotik kullanılmasının sakıncalarını gösteren veriler vardır. Kural olarak hamilelikte ve loğusalıkta antipsikotik ilaç kullanımı önerilmez. Antipsikotik ilaç kullanmak mutlaka gerekliyse, düşük dozda ve çok kısa süre kullanılmalıdır. SORU: Akut şizofrenik nöbet geçiren bir hamilede ne yapılabilir? YANIT: Böyle bir hastanın tedavisi için EKT önerilir. SORU: Antipsikotik ilaçlar aşırı dozda alındığında hangi belirtiler görülür? YANIT: Antipsikotiklerin aşırı dozda alınması ekstrapiramidal yan etkiler, kalple ilgili yan etkiler, antikolinerjik deliryum ve küçük olasılıkla ölüme neden olabilir. SORU: Antipsikotik ilaçlar aşırı dozda alındığında neler yapılmalıdır? YANIT: Böyle durumlarda mide yıkanmalı ve aktif kömür kullanılmalı; hipotansi-yon, epileptik nöbet gibi belirtilere yönelik tedaviler uygulanmalıdır. SORU: Aşırı doz yönünden en güvenli antipsikotik ilaçlar hangileridir? YANIT: Bu konuda en güvenli ilaçlar haloperidol ve (klozapin dışındaki) yeni kuşak antipsikotiklerdir. SORU: Antipsikotik ilaçlar güvenli ilaçlar mıdır? YANIT: Antipsikotik ilaçlar güvenli ilaçlar olarak kabul edilir. Bunun anlamı, tedavi dozuyla zehirlenme ve öldürücü dozlarının birbirine yakın olmamasıdır. SORU: Antipsikotik ilaçlar hangi ilaçlarla etkileşime girer? YANIT: Antipsikotik ilaçlar karaciğerde metabolize oldukları ve birçok reseptörü etkiledikleri için diğer ilaçlarla etkileşimleri vardır. Bu etkileşimler antipsikotik ilaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini etkiler. SORU: Hangi ilaçlar/maddeler antipsikotik ilaçların emilmesini azaltabilir? YANIT: Antiasitler, antikolinerjikler, sigara, çay, kahve antipsikotik ilaçların emili-mini azaltabilir. Diğer ilaç etkileşimleri için kaynaklara bakılmalıdır.   SORU: Hangi ilaçlar antipsikotik ilaçların metabolizmasını azaltabilir? YANIT: Barbitüratlar ve trisiklik antidepresanlar antipsikotik ilaçların metaboliz-masını azaltabilir, plazma düzeylerini yükseltir. SORU: Hangi ilaçlar antipsikotik ilaçların metabolizmasını artırabilir? YANIT: Karbamazepin karaciğer enzimlerini indüklediği için antipsikotik ilaçların metabolizmasını artırabilir ve plazma düzeylerini düşürür. SORU: Antipsikotik ilaçlar diğer ilaçların etkilerini değiştirir mi? YANIT: Antipsikotik ilaçlar sedatif, antihistaminik, opiat ve alkolün merkezi sinir sistemini deprese edici etkilerini artırabilir. Kaynaklara bakmak uygun olur. SORU: Antipsikotik ilaçlarla birlikte hangi ilaçlar kullanılırsa risk artar? YANIT: Antipsikotik ilaçlarla birlikte antikolinerjikler, trisiklik antidepresanlar kullanılırsa, antikolinerjik deliryum riski artar. Lityum tuzuyla birlikte kullanıldık-larında toksisite riski artar. Alkolle birlikte kullanıldıklarında kalp krizi riski artar. SORU: Türkiye'de bulunan antipsikotikler nelerdir? YANIT: Mayıs 2007'de Türkiye'de bulunan antipsikotik ilaçlar ve günlük ortalama dozları Tablo 1, 2 ve 3'te gösterilmiştir. Buradaki sınıflandırma ilaçların etki düzeneklerine göre yapılmıştır. SORU: Türkiye'de bulunan ve psikiyatride kullanılan antiparkinson ajanlar nelerdir? YANIT: Bu gruptaki ilaçlar Tablo 4'te gösterilmiştir. Tabloda biperiden buluna-madığında kullanılabilecek ilaçlar da yer almaktadır. SORU: Klasik antipsikotik ilaçların genel özellikleri nelerdir? YANIT: Bu alt gruptaki ilaçlar nöroleptik özelliktedir (nörolojik yan etkiler ortaya çıkarır). Düşük potensli olanlar yüksek potensli olanlara göre daha az ektra-piramidal yan etkiye, daha çok antikolinerjik ve kalp üzerine toksik etkiye sahiptir; epilepsi eşiğini daha az düşürür. SORU: Klasik antipsikotik ilaçlardan özel etkileri olanlar hangileridir? YANIT: Bunlardan haloperidolün antimanik etkisi vardır. Trifluoperazin ise, paranoid özelliklerin belirgin olduğu bozukluklarda daha yararlı olmaktadır. Pimozid moodu kalkındırır. SORU: Atipik antipsikotik ilaçların genel özellikleri nelerdir? YANIT: Atipik antipsikotik ilaçların ekstrapiramidal yan etki ortaya çıkarma olası-lıkları düşüktür. Yan etkileri görece daha azdır ve güvenli ilaçlardır. SORU: Atipik antipsikotik ilaçlardan özel etkileri olanlar hangileridir? YANIT: Bunlardan flupentiksol ve sülpiridin görece düşük dozları negatif belir-tilerin tedavisinde kullanılır. Sülpirid prolaktin düzeyini artırdığı için galaktore ve adet düzensizliği yapabilir. SORU: Yeni kuşak antipsikotik ilaçların genel özellikleri nelerdir? YANIT: Bu ilaçlar D2 reseptör antagonisti olmalarının yanı sıra, güçlü 5-HT2 reseptör antagonistidirler. Ekstrapiramidal yan etki ortaya çıkarma olasılıkları çok düşüktür. Pozitif belirtiler kadar negatif belirtilere de etkilidirler. Güvenlidir. SORU: Agranülositoz olasılığı yeni kuşak antipsikotik ilaçlardan hangisin-de en yüksektir? YANIT: Klozapin en yüksek agranülositoz ortaya çıkarma olasılığına sahiptir. SORU: Yeni kuşak antipsikotiklerin geç diskinezi ve ekstrapiramidal yan etki yaratma olasılıkları nedir? YANIT: Klozapin, olanzapin, ketiyapin, aripiprazol, ziprasidon, sertindol geç diskinezi ve ekstrapiramidal yan etki yaratmaz, risperidon yüksek dozlarda bu yan etkilere neden olabilir. SORU: Yeni kuşak antipsikotikler kilo almaya neden olur mu? YANIT: Klozapin, olanzapin, risperidon kilo aldırır; aripiprazol ve sertindol kilo aldırmaz; ziprasidon kilo verdirir. SORU: Yeni kuşak antipsikotiklerin bilişsel işlevler üzerine etkisi nedir? YANIT: Bu ilaçlar bilişsel işlevleri olumlu yönde etkiler. Ketiyapin düşmanca tutumu ve saldırganlığı azaltır, yaşam kalitesini olumlu yönde etkiler. SORU: Biperidenin genel özellikleri nelerdir? YANIT: Biperiden antiparkinson bir ajandır. Bağımlılık yapma olasılığından dolayı yeşil reçete kapsamındadır. SORU: Biperiden ekstrapiramidal yan etkileri önler mi? YANIT: Biperidenin ekstrapiramidal yan etkileri önlemediği kabul edilir. Ancak bir ekstrapiramidal yan etki ortaya çıktığında onu giderir. SORU: Biperiden hastaya ne zaman önerilmelidir? YANIT: Biperidenin en uygun önerilme ya da başlanma zamanı ekstrapiramidal belirtilerin ortaya çıktığı zamandır. Ancak çok dramatik, korkutucu, rahatsız edici, tedaviye uyumu bozucu etki yapabildiği için hemen tüm dünyada klasik antipsikotikler başlandığında biperiden de başlanır. SORU: Biperiden bulunamazsa ya da bağımlılığı varsa, ne yapılabilir? YANIT: Acil durumlarda biperiden bulunamadığında, diazepam verilebilir. Biperiden bağımlılığı varsa, bir antihistaminik olan difenhidramin 25 mg. verilebilir. HAMİLELERDE ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ ŞİZOFRENİDE İLAÇ KULLANIMI ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLAR TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARDA KLİNİK GİDİŞ VE SONLANMA ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARDA AYIRICI TANI ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLAR ARASINDAKİ FARKLAR ŞİZOFRENİDE NÖROLOJİK BELİRTİLER ŞİZOFRENİ OLAN KİŞİNİN ÇOCUĞU ETKİLENİR Mİ ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARIN ETİYOLOJİK ETKİLERİ ŞİZOFRENİ HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ HER ŞEY ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLAR HANGİ YAŞLARDA BAŞLAR ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARIN BELİRTİLERİ ŞİZOFREN KİŞİYİ NASIL TANIRSINIZ ŞİZOFRENİDE KONUŞMA VE DÜŞÜNCE BOZUKLUKLARI ACABA ŞİZOFREN MİYİM TANI VE ŞİZOFRENİK BOZUKLUK TİPLERİ PROF. ORHAN DOĞAN’IN ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLAR EL KİTABI’NDAN ALINMIŞTIR…
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Şizofreni nedir? Şizofreni, alevlenme ve yatışma dönemleriyle kendini gösteren kronik bir psikiyatrik hastalıktır.
  • İşte şizofrenik bozukluklarda ayırıcı tanı ve şizofrenik bozukluklarla ilgili bilgiler...
  • Paranoid Şizofreni Nedir, Belirtileri Nelerdir? Paranoid Bozukluklar Paranoya (hezeyan, sanrı, delüzyon) nedir?
  • Panik havası paranoid düşüncelerini artırabilir. Virüs stresiyle onlar da başa çıkmakta zorlanıyor! Önlemler gerçekçi ancak sakince anlatılmalı…
  • Şizofreniye ilişkin merak edilen tüm soruları NPİSTANBUL Beyin Hastanesi hazırladığı "Şizofreni Psikoeğitim" kitapçığıyla cevap veriyor.
  • Şizofreni, zor bir hastalıktır. Hastalık; paranoya, dağınık düşünce ve sanrılar da dahil olmak üzere çeşitli bilişsel ve duygusal sorunlara neden olu
  • Randevu Al