Tanı ve şizofrenik bozukluk tipleri

Şizofrenik bozuklukların tanısı Şizofrenik bozuklukların tipleri hakkında bilgiler için mutlaka okuyun.

Tanı ve şizofrenik bozukluk tipleri

Şizofrenik bozuklukların tanısı Şizofrenik bozuklukların tipleri hakkında bilgiler için mutlaka okuyun.

PROF. DR. ORHAN DOĞAN, ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARI 500 SORU - 500 YANIT EL KİTABINDA ANLATTI... 

SORU: Şizofrenik bozuklukların tanısıyla ilgili güçlükler nelerdir?
YANIT:
Şizofrenik bozuklukların çeşitli özellikleri, farklı tiplerinin olması, tanım-lanmasında birlik sağlanamaması, onu açıklamaya çalışan varsayımların yeter-siz kalması, tanı koydurucu ölçütlerin ülkelere göre değişebilmesi gibi durumlar tanı konmasındaki güçlükleri oluşturmaktadır.

SORU: Günümüze kadar şizofrenik bozuklukların tanımlanmasındaki ve tanısındaki gelişmeler nelerdir?
YANIT: Bu
alanda başlangıçta E. Kraepelin ve E. Bleuler'in katkıları önemlidir. O zamandan bu güne kadar çeşitli tanı sistemleri ortaya konmuştur. Bunlar arasında K. Schneider'ın birinci sıra belirtileri, Tanı Koydurucu Ölçütler (Re-search Diagnostic Criteria), DSM ve ICD sistemleri en önemlilerindendir.

SORU: Şizofrenik bozukluklar için neden çok sayıda tanı sistemi geliştiril-miştir?
YANIT:
Şizofrenik bozukluklarla ilgili tanı sorunu, 1960'lı yıllarda ABD ve İngilte-re'de yapılan epidemiyolojik karşılaştırmalarda belirgin olarak görüldü. ABD'deki şizofrenik bozuklukların oranı İngiltere'de bulunanın 1.5 katı, İngiltere'deki mood bozukluklarının oranı ABD'dekinin 5 katıydı. Bunun nedenlerini araştırmak için yapısallaştırılmış bir psikiyatrik görüşme ile yapılan ortak çalışmada benzer oranlar bulundu. Bunun ardından tanı sistemlerini geliştirme çalışmaları arttı.

SORU: E. Kraepelin'in katkıları nelerdir?
YANIT:
E. Kraepelin'in katkıları, şizofrenik bozuklukların özelliklerinin netleşme-si, diğer bozukluklardan ayrımı ve belirtilerin kognisyon ve/veya algıda yoğun-laşması konularındadır.   

SORU: E. Bleuler'in katkıları nelerdir?
YANIT:
E. Bleuler'in katkıları, şizofreni terimini kazandırarak şizofreniler grubu-nu tanımlaması ve 4A belirtisiyle ikincil belirtileri ortaya koymasıdır.

SORU: E. Bleuler'in 4A belirtisi nedir?
YANIT:
E. Bleuler'e göre şizofrenik bozuklukların temel belirtileri 4A ile özetle-nebilir: Affect, association, autism, ambivalence bozuklukları. Bunlara ek olarak yönelim, algılama ve bellek bozukluğu yoktur.

SORU: E. Bleuler'e göre ikincil belirtiler nelerdir?
YANIT:
Bunlar düşünce, algı ve hareket alanlarındaki bozukluklardır.

SORU: Schneider'ın birinci sıra (first rank symptoms) belirtileri nelerdir? YANIT: K. Schneider şizofrenik bozukluklar için özgül olmadığına fakat tanı koymada değerinin olduğuna inandığı bazı belirtileri tanımladı. Schneider'ın birinci sıra belirtileri şunlardır: İşitsel varsanılar (kendi düşüncelerinin işitilebil-mesi, tartışan ve kendisi hakkında yorum yapan sesler); bedensel edilgenlik (bedeninin dış güçler tarafından etkilenmesi); düşünce bozuklukları (düşünce çalınması, sokulması, okunması, yayınlanması); sanrısal algılama (sanrılara bağlı algı bozuklukları); duygularının, davranışlarının başkalarının etkisi altında olduğu duygusu.

SORU: ICD (International Classification of Diseases) nedir? YANIT: ICD, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "Hastalıkların Uluslararası Sınıf-landırılması"nın kısaltılmışıdır. ICD'nin beşinci bölümü psikiyatrik bozukluklara ayrılmıştır. Son versiyonu onuncusudur ve 1992 yılında uygulamaya girmiştir.

SORU: ICD-10'a göre şizofrenik bozuklukların tanı ölçütleri nelerdir? YANIT: ICD-10'a göre şizofrenik bozuklukların tanı ölçütleri şunlardır: ICD-10'a göre kesin tanı koydurucu belirtiler olmamakla birlikte, pratik amaçlarla belirtileri sıklıkla birlikte görüldükleri ve tanı için özel önemde olmaları nedeniyle gruplara ayırmak yararlı görülmektedir: A.Düşünce yankılanması, düşünce sokulması ya da çekilmesi, düşünce yayınlanması, B.Kontrol edilme, etkilenme ya da edilgenlik sanrıları (beden hareketlerini, özel düşünceleri, eylemleri ve duyuları etkileyen); sanrısal algılama, C.Hastanın davranışlarını yorumlayan ya da kendi aralarında hastayı tartışan işitsel varsanılar ya da bedenin belli bölgesinden gelen varsanısal sesler, D.Tümüyle olanak dışı, kültüre uygun olmayan, süreklilik gösteren başka sanrılar. Örneğin, dinsel ya da siyasal kimliğe ya da insanüstü güçlere ve yeteneklere sahip olma (hava durumunu denetleyebilme, başka dünyalardan yabancılarla iletişim kurabilme gibi), E.Herhangi bir türden inatçı varsanılar; bu varsanılar duygulanımla uyum göstermeyen, gelip geçici ya da yarı sistemli sanrılarla ya da aşırı değer kazanmış düşüncelerle olmalı ya da haftalarca, aylarca kesintisiz olarak her gün bulunmalıdır, F.Düşüncenin akışında kopma ve başka düşünce sokulması, bunun sonucu olan çağrışımlarda tutarsızlık (incoherence), uygunsuz konuşma ya da sözcük uydurma, G. Katatonik davranış; örneğin, eksitasyon, bedeni belli bir pozisyonda tutma, bal mumu esnekliği, olumsuz tutum, mutizm ve stupor, H.Negatif belirtiler, belirgin apati, konuşma azlığı, duygusal tepkilerde küntleş-me ya da uygunsuzluk gibi; bu belirtiler genellikle toplumsal çekilmeye ve toplumsal performansın düşmesine neden olur; bu belirtilerin depresyona ya da antipsikotik tedavisine bağlı olmadığının bilinmesi gerekir. Kişiliğin bazı yönleriyle ilgili belirgin ve sürekli nitelik değişiklikleri; bunlar ilgi kaybı, amaçsızlık, tembellik, kendi kendisiyle uğraşma ve toplumsal çekilme biçiminde ortaya çıkabilir.

TANI KILAVUZU

Şizofreni tanısı için yukarıdaki a, b, c, d gruplarındaki belirtilerden en az birinin açıkça bulunması, eğer belirtiler çok açık değilse bunlardan en az ikisinin bulun-ması ya da e, f, g, h gruplarındaki belirtilerden en az ikisinin bulunması ve bunların en az bir ay ya da daha uzun süre zamanın büyük bölümünde sürmesi gereklidir. Tedavi olsun ya da olmasın, eğer belirtiler bir aydan daha kısa süredir varsa rahatsızlık önce, örneğin, akut şizofreni benzeri psikotik bozukluk olarak sınıflandırılmalı, eğer belirtiler daha uzun sürede değişmezse şizofreni olarak sınıflandırılmalıdır. Geriye doğru bakıldığında psikotik belirtilerden haftalar hatta aylar önce başla-yan bir prodromal dönemin olduğu açıkça görülür. Bu dönemde işe, toplumsal etkinliklere, kişisel görünüm ve temizliğe karşı bir ilgi kaybı, yaygın anksiyete ve orta derecede depresyonla birlikte görülebilir. Başlangıç zamanının saptanma-sıyla ilgili güçlüklerden dolayı bir aylık süre ölçütü salt yukarıda sıralanan belirli belirtileri kapsar. Psikotik olmayan prodromal dönem bu bir ay kuralının dışında-dır. Yoğun depresif ya da manik belirtilerin varlığında eğer şizofrenik belirtiler affektif bozukluk belirtilerinden daha baskın değilse, şizofreni tanısı konmamalı-dır. Eğer şizofreni ve affektif bozukluğu belirtileri birlikte, hatta eşit oranda ortaya çıkmışsa, şizofrenik belirtiler şizofreni ölçütlerine uysa bile şizoaffektif bozukluk tanısı konulmalıdır. Belirgin beyin hastalığı, ilaç zehirlenmesi ya da kesilmesi durumlarında şizofreni tanısı konulmamalıdır.

SORU: DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) sistemi nedir? YANIT: DSM, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin psikiyatrik bozuklukları sınıflandır-ma sistemidir. Sonuncu versiyonu DSM-IV'tür ve 1994 yılında uygulama alanına girmiştir.

SORU: DSM-IV'e göre şizofrenik bozuklukların tanı ölçütleri nelerdir? YANIT: DSM-IV'e göre şizofrenik bozuklukların tanı ölçütleri şunlardır: A.Karakteristik belirtiler: Bir aylık bir dönem boyunca (başarıyla tedavi edilmiş-se daha kısa bir süre), bu sürenin önemli bir bölümünde aşağıdakilerden ikisinin (ya da daha çoğunun) bulunması: 1.         Sanrılar, 2.         Varsanılar, 3.         Düzensiz konuşma (örneğin, çağrışımlarda dağınıklık -sık sık konu dışı sapmalar gösterme- ya da tutarsızlık), 4.         İleri derecede bozulmuş ya da katatonik davranış, 5.         Negatif belirtiler, örneğin, duygulanımda küntleşme, düşünce yoksullaşması,girişim yetersizliği, Not: Sanrılar garip ya da varsanılar kişinin davranışları ya da düşünceleriyle ilgili sürekli yorum yapmakta olan seslerden ya da iki ya da daha çok sesin birbiriyle/ birbirleriyle konuşmasından oluşuyorsa A tanı ölçütlerinden salt bir belirtinin bulunası yeterlidir. B.Toplumsal/mesleksel işlev bozukluğu: Bozukluğun başlangıcından beri geçen sürenin önemli bir bölümünde iş, kişilerarası ilişkiler ya da kendine bakım gibi önemli işlevsellik alanlarından bir ya da birden çoğu bozukluğun başlangıcından önce erişilen düzeyin belirgin olarak altında kalmıştır (başlangıç çocukluk çağı ya da ergenlik dönemine uzanıyorsa, kişilerarası ilişkilerde, eğitiminde ya da mesleksel başarıda beklenen düzeye erişilememiştir), C.Süre: Bu bozukluğun süregiden belirtileri en az 6 ay süreyle vardır. Bu 6 aylık süre, en az bir ay süreyle (başarıyla tedavi edilmişse daha kısa bir süre) A tanı ölçütünü karşılayan belirtileri kapsamalıdır; prodromal ya da rezidüel belirti-lerin bulunduğu dönemleri kapsayabilir. Bu bozukluğun belirtileri, prodromal ya da rezidüel dönemlerde salt negatif belirtilerle ya da A tanı ölçütünde sıralanan iki ya da daha çok belirtinin daha hafif biçimleriyle (örneğin, garip inanışlar, olağandışı algısal yaşantılar) kendilerini gösterebilir. D.Şizoaffektif bozukluğun ve affektif bozukluğun dışlanması: Şizoaffektif bozukluk ve psikotik özellikler gösteren affektif bozukluğu dışlanmıştır, çünkü: 1.Aktif evre belirtileriyle birlikte aynı zamanda majör depresif, manik ya da mikst nöbetler ortaya çıkmamıştır, 2.Aktif evre belirtileri sırasında affektif bozukluk nöbetleri ortaya çıkmışsa bile bunların toplam süresi aktif ve rezidüel evrelerin süresine göre daha kısa olmuştur. E.Madde kullanımının/genel tıbbi durumun dışlanması: Bu bozukluk bir mad-denin (ör., kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) doğrudan fizyolojik etkilerine ya da genel tıbbi bir duruma bağlı olarak ortaya çıkmamıştır. F.Bir yaygın gelişimsel bozuklukla olan ilişkisi: Otistik bozukluk ya da bir başka yaygın gelişimsel bozukluk öyküsü varsa, ancak en az bir ay süreyle (başarıyla tedavi edilmişse daha kısa bir süre) belirgin sanrı ya da varsanılar da varsa şizofreni ek tanısı konabilir.

SORU: ICD ve DSM sistemlerinin tanı ölçütleri arasındaki farklar nelerdir? YANIT: Her iki sistem uluslararası birlikteliğin sağlanması için çaba göstermiş ve sonuçta ICD-10 ile DSM-IV arasındaki farklılıklar giderek azalmıştır. ICD-10 şizofrenik bozukluklara daha geniş açıdan bakmakta, negatif belirtilere ve Schneider'ın birinci sıra belirtilerine daha çok ağırlık vermektedir. Buna karşılık DSM-IV'te prodromal evrenin belirtilerine daha çok ağırlık verilmiştir.

SORU: ICD ve DSM sistemlerinin birbirine göre avantajları nelerdir? YANIT: ICD-10'un tanı ölçütleri klinik uygulama, DSM-IV'ün araştırmalar için daha uygundur. DSM-IV daha sınırlı, daha basit olduğu için öğrenmesi kolaydır.

 

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Şizofreni nedir? Şizofreni, alevlenme ve yatışma dönemleriyle kendini gösteren kronik bir psikiyatrik hastalıktır.
  • İşte şizofrenik bozukluklarda ayırıcı tanı ve şizofrenik bozukluklarla ilgili bilgiler...
  • Paranoid Şizofreni Nedir, Belirtileri Nelerdir? Paranoid Bozukluklar Paranoya (hezeyan, sanrı, delüzyon) nedir?
  • Panik havası paranoid düşüncelerini artırabilir. Virüs stresiyle onlar da başa çıkmakta zorlanıyor! Önlemler gerçekçi ancak sakince anlatılmalı…
  • Şizofreniye ilişkin merak edilen tüm soruları NPİSTANBUL Beyin Hastanesi hazırladığı "Şizofreni Psikoeğitim" kitapçığıyla cevap veriyor.
  • Şizofreni, zor bir hastalıktır. Hastalık; paranoya, dağınık düşünce ve sanrılar da dahil olmak üzere çeşitli bilişsel ve duygusal sorunlara neden olu
  • Randevu Al