Şizofrenide konuşma ve düşünce bozuklukları

Sözcük uydurma, ayrıntıcılık,teğet geçme,,sözcük uydurma,somut düşünce,sözcük salatası… Şizofrenik bozukluklarda düşünce ve konuşma bozukluklarına ilişkin tüm bilmediklerinizi bu haberde bulacaksınız…

Şizofrenide konuşma ve düşünce bozuklukları

Sözcük uydurma, ayrıntıcılık,teğet geçme,,sözcük uydurma,somut düşünce,sözcük salatası… Şizofrenik bozukluklarda düşünce ve konuşma bozukluklarına ilişkin tüm bilmediklerinizi bu haberde bulacaksınız…

 PROF. DR. ORHAN DOĞAN, ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARI 500 SORU - 500 YANIT EL KİTABINDA ANLATTI...  SORU: Çağrışım gevşekliği (loosening of associations) nedir? YANIT: Düşüncelerin sürekliliğinin bozulması, düşünceler arasındaki mantıksal ilişkinin kopmasıdır. Çağrışımlar sürekliliğini kaybeder, düşünce mantıksız ya da garip olabilir. Çağrışım gevşekliği şizofrenik bozukluklara özgü gibi düşünülse de, manide de görülür. SORU: Teğet geçme (tangentiality) nedir? YANIT: Sorulara doğrudan değil de, dolaylı olarak ilgili yanıtlar vermedir. SORU: Tutarsızlık (incoherence) nedir? YANIT: Hastanın sorulara yanıt verirken anlatımının karışık olması ve tutarlı bir sonuca ulaşamamasıdır. SORU: Ayrıntıcılık nedir? YANIT: Hastanın konuşmasının gereksiz ayrıntılarla dolu olması, amaca ulaşmada gecikmesidir. SORU: Sözcük uydurma (neologism) nedir? YANIT: Hastanın yeni bir kavramı anlatmak istediğinde yeni anlatımlar, sözcük-ler ortaya koyması, uydurmasıdır. Bu yeni sözcükler dil kurallarına uymaz.   SORU: Konuşma yankılanması (echolalia) nedir? YANIT: Hastanın konuşmalarında hekimin kullandığı sözcüklerin ya da cümle-lerin çoğunu, kimi zaman yinelemesi, aynısını kullanmasıdır. SORU: Sözcük salatası (word salad) nedir? YANIT: Hastanın kullandığı cümlelerdeki sözcüklerin çoğunun diziliş ve anlam yönünden birbiriyle ilişkili olmamasıdır. SORU: Verbijerasyon (verbigeration) nedir? YANIT: Bazı sözcük ve anlatımların amaçsızca, uzun süre yinelenmesidir. Bu durum uzun süredir hastanede yatmakta olan kronik ve regresif hastalarda görülür; toplum içindeki hastalarda görülmez. SORU: Konuşmama (mutism) nedir? YANIT: Bilinçli ya da bilinçdışı nedenlerle konuşmayı reddetmedir. SORU: Somut düşünme (concrete thinking) nedir? YANIT: Düşüncelerin soyut kavramlar olmaktan çıkarak somut yaşantıları, nesneleri gösteren bir biçim almasıdır. SORU: Büyüsel düşünme (magical thinking) nedir? YANIT: Düşüncenin bilinçdışı içeriklerin özelliklerini taşımasıdır. SORU: Regresif düşünme nedir? YANIT: Bu kavram düşünmenin çocuksulaşması olarak görülebilir. Düşüncenin mantıksal bağları, hastanın iç dünyasının gereksinmelerinden, dürtülerinden ve çağrışımlarından köken alır. SORU: Dereistik/otistik düşünme nedir? YANIT: Gerçek dışı, içsel duruma uygun, dış dünyadan kopuk, kendine özgü düşünme biçimidir. SORU: Düşünme süreciyle ilgili belirtiler nelerdir? YANIT: Bu bozukluklar düşüncelerin ve dilin formüle edilmesiyle ilgilidir. Hasta-nın söylediklerinden, yazdıklarından, davranışlarının gözlenmesinden bu grup-taki bozukluklar dolaylı olarak anlaşılabilir. Fikir uçuşması, klang çağrışım, basınçlı konuşma, blok, düşüncenin azalması, soyutlama yetilerindeki bozukluk, perseverasyon gibi bozukluklar bu grupta ele alınır. SORU: Fikir uçuşması (flight of ideas) nedir? YANIT: Çağrışım hızlanmasına bağlı olarak düşüncelerin yoğun biçimde zihne gelmesiyle ortaya çıkan konudan konuya atlamadır. Düşünceler hızla birbirini izler, fakat dikkat edildiğinde bu düşüncelerin aralarında ilişki olduğu anlaşılır. SORU: Klang çağrışım (clang association) nedir? YANIT: Sözcüklerin, anlatımların anlamlarından ve dil kurallarından çok, ses uyumuna ve uyağa göre ortaya konmasıdır. SORU: Basınçlı konuşma nedir? YANIT: Konuşma miktarında kendiliğinden artıştır. Hasta hızlı ve çok konuşur, konuşmayı kesme yetersizliği vardır. Yeni konulara geçmek için sabırsızlık gösterir ve cümlelerini tam olarak bitiremeyebilir. SORU: Blok (block) nedir? YANIT: Konuşma akışının görünür bir neden olmadan, bilinçdışı nedenlerle ani-den kesilmesidir. Hasta aniden durur, konuşmasını kaldığı yerden sürdüremez. SORU: Düşüncenin azalması ne demektir? YANIT: Bu kavram düşünce sürecinin yavaşlamasını, durmasını, bloğu, anlatı-mın azalmasını ya da yoksullaşmasını gösteren genel bir kavramdır. SORU: Perseverasyon (perseveration) nedir? YANIT: Bir sözcüğün, bir düşüncenin ya da bir konunun kalıplaşmış biçimde ve ısrarla yinelenmesidir. SORU: Düşünce içeriğiyle ilgili belirtiler nelerdir? YANIT: Düşünce içeriğiyle ilgili belirtiler hastanın düşüncelerini, inanışlarını, uyaranları nasıl açıkladığını gösterir. Bu alandaki en açık/tipik örnek sanrılardır. SORU: Sanrılar dışında düşünce içeriğiyle ilgili belirtiler nelerdir? YANIT: Şizofreni hastalarının düşünce içeriğinde gizli, sembolik, felsefi, meta-fizik, mistik, hipokondriyak düşünceler; obsesyonlar olabilir. Benlik sınırları kaybolabilir. SORU: Benlik sınırlarının (ego boundary) kaybı ne demektir? YANIT: Bu terim, hastanın bedeninin, zihninin ve etkisinin bittiğini; diğer nesnelerin başladığı yerin belirlenememesini gösterir. Kimi zaman hastanın bir başka nesneyle ya da evrenle birleştiğini, ya da dağıldığını da gösterebilir. SORU: Sanrı (delusion, délire, hezeyan) nedir? YANIT: Sanrı, bireyin yaşadığı çağla ve kültürüyle uyumlu olmayan, mantıksal düşüncelerle değiştirilemeyen, inatçı boş inançlardır. İçeriği gerçeklerle uyumlu değildir, anlaşılmaz ve gariptir. Sanrıların kaynağı kişisel yaşantılar ve algılar olmakla birlikte, içeriği hastanın kültürüyle ilgilidir. ŞİZOFRENİ OLAN KİŞİNİN ÇOCUĞU ETKİLENİR Mİ ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARIN ETİYOLOJİK ETKİLERİ ŞİZOFRENİ HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ HER ŞEY ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLAR HANGİ YAŞLARDA BAŞLAR ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARIN BELİRTİLERİ ŞİZOFRENİDE KONUŞMA VE DÜŞÜNCE BOZUKLUKLARI PROF. ORHAN DOĞAN’IN ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLAR EL KİTABI’NDAN ALINMIŞTIR
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Toplumun güvenliğinden sorumlu kişilerin hem kendilerinin hem diğer insanların şiddete yönelten zayıf yönlerini bilmeleri önemlidir. Böylece doğru kar
  • Şizofreni nedir? Şizofreni, alevlenme ve yatışma dönemleriyle kendini gösteren kronik bir psikiyatrik hastalıktır.
  • Şizofrenide üç temel belirti grubu var. Şizofreni hastalarının en büyük sorunu toplumsal damgalama. Şizofrenide erken safhada tedavi çok önemli. Ailed
  • İşte şizofrenik bozukluklarda ayırıcı tanı ve şizofrenik bozukluklarla ilgili bilgiler...
  • Paranoid Şizofreni Nedir, Belirtileri Nelerdir? Paranoid Bozukluklar Paranoya (hezeyan, sanrı, delüzyon) nedir?
  • Panik havası paranoid düşüncelerini artırabilir. Virüs stresiyle onlar da başa çıkmakta zorlanıyor! Önlemler gerçekçi ancak sakince anlatılmalı…
  • Randevu Al