NP'nin grup toplantıları sürüyor! Bilim subjektiflikten kurtarmıyor

NP'nin grup toplantıları sürüyor!  Bilim subjektiflikten kurtarmıyor

NP'nin grup toplantıları sürüyor! Bilim subjektiflikten kurtarmıyor


?aban ÖZDEM?R (NPGRUP)

NPGRUP, bünyesindeki doktor ve psikologlarla birlikte sürdürdü?ü bilimsel e?itim toplant?lar?ndan birini daha bugün gerçekle?tirdi. Vaka sunumlar?n?n yap?ld??? toplant?da Prof. Dr. O?uz Tanr?da?, bilimin insanlar? subjektif olmaktan kurtarmad???n? söyledi.

 


Bu haftaki toplant?da NP?STANBUL Hastanesi'nden Uzman Doktor Gülbahar Cömert Agouridas, Stevens-Johnson Sendromu hastal???na ili?kin bir sunum yapt?. Doktor Cömert Agouridas kat?l?mc?lara hastal?k konusunda bilgi verdi.

STEVENS-JOHNSON SENDROMU


Sendrom, bir deri, muköz zarlar (a??z içini kaplayan yüzey gibi) hastal???. Nadir olmakla beraber hastal?k ciddiyet ta??yor. Genellikle ilaçlara ve enfeksiyonlara reaksiyon olarak geli?iyor.

BAS?T B?R KRILGANLIKLA BA?LIYOR


Stevens-Johnson sendromu, s?kl?kla grip benzeri bir k?rg?nl?kla ba?l?yor, saha sonra k?zar?k ve a?r?l? döküntü ard?ndan küçük su dolu kesecikler yap?yor. Sonras?nda ise tutulan cilt bölgesinde doku soyulup dökülüyor.

HASTANE TEDAV?S? ?ART

Hastal?k acil bir durum olmakla birlikte hastanede tedavisi ?art. Hastal???n iyile?me dönemi haftalar? ve aylar? bulabiliyor.

Baz? hastalar ile bu ki?ilerin tedavi süreçlerinin t?p dünyas?ndaki geli?meler paralelinde tart???l?p, konu?uldu?u toplant?da NP?STANBUL Hastanesi Nörologu Prof. Dr. O?uz Tanr?da? da "YA?LILIK MI, DEMANS MI?" ikileminde bir sunum gerçekle?tirdi.

Hastalar?n kendilerine de?i?ik tablolarla geldi?ini ifade eden Tanr?da?, ya?l?l?kta beyin i?levlerinin azald???n? bu kapsamda bunaman?n da do?al oldu?unu söyledi. Hastadaki belirtileri hemen ya?l?l??a ba?laman?n do?ru olmad???na dikkat çeken Prof. Dr. Tanr?da?, ya?l?l???n ya? gruplar? içindeki yans?malar?n?n göz önünde bulundurulmas? gerekti?ine vurgu yapt?.

B?L?M SUBJEKT?FL?KTEN KURTARMIYOR


Çal??ma arkada?lar?na baz? hat?rlatmalarda bulunan Tanr?da?;

"Bilim insanlar? subjektif olmaktan kurtarm?yor. Tetkikler çok anlaml? göstermesede sorumluluk olarak bizler koruyucu anlamda tedavi yoluna gitmeliyiz. 85 ya??nda gelen ki?iyi hemen göndermemeliyiz." Dedi.

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Dünya Biyolojik Psikiyatri Federasyonu Anksiyete Bozuklukları Tedavi Kılavuzu çalışma grubunda yer alacak.
  • Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi de aşılama çalışmaları kapsamında aşılama hizmeti vermeye devam ediyor. Aşılamanın başladığı 21 Ocak
  • Dünyanın en büyük ve en prestijli sağlık akreditörü olan JCI (Joint Commission International) denetimini dördüncü kez başarıyla tamamlayan Üsküdar Üni
  • COVİD-19 mücadelesinin kahramanları NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde anıldı.
  • Prof. Dr. Eli Somer, “Uyumsuz Hayal Kurma Fenomeni”ni anlattı. Uyumsuz hayal kurma, sürükleyici bir kişilik özelliğidir. Yalnız bireyler kendi hayali
  • NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, Tıp Bayramı Haftası’nda İBB ekiplerini ağırladı.
  • Randevu Al