NP'nin grup toplantıları sürüyor! Bilim subjektiflikten kurtarmıyor

NP'nin grup toplantıları sürüyor!  Bilim subjektiflikten kurtarmıyor

NP'nin grup toplantıları sürüyor! Bilim subjektiflikten kurtarmıyor


?aban ÖZDEM?R (NPGRUP)

NPGRUP, bünyesindeki doktor ve psikologlarla birlikte sürdürdü?ü bilimsel e?itim toplant?lar?ndan birini daha bugün gerçekle?tirdi. Vaka sunumlar?n?n yap?ld??? toplant?da Prof. Dr. O?uz Tanr?da?, bilimin insanlar? subjektif olmaktan kurtarmad???n? söyledi.

 


Bu haftaki toplant?da NP?STANBUL Hastanesi'nden Uzman Doktor Gülbahar Cömert Agouridas, Stevens-Johnson Sendromu hastal???na ili?kin bir sunum yapt?. Doktor Cömert Agouridas kat?l?mc?lara hastal?k konusunda bilgi verdi.

STEVENS-JOHNSON SENDROMU


Sendrom, bir deri, muköz zarlar (a??z içini kaplayan yüzey gibi) hastal???. Nadir olmakla beraber hastal?k ciddiyet ta??yor. Genellikle ilaçlara ve enfeksiyonlara reaksiyon olarak geli?iyor.

BAS?T B?R KRILGANLIKLA BA?LIYOR


Stevens-Johnson sendromu, s?kl?kla grip benzeri bir k?rg?nl?kla ba?l?yor, saha sonra k?zar?k ve a?r?l? döküntü ard?ndan küçük su dolu kesecikler yap?yor. Sonras?nda ise tutulan cilt bölgesinde doku soyulup dökülüyor.

HASTANE TEDAV?S? ?ART

Hastal?k acil bir durum olmakla birlikte hastanede tedavisi ?art. Hastal???n iyile?me dönemi haftalar? ve aylar? bulabiliyor.

Baz? hastalar ile bu ki?ilerin tedavi süreçlerinin t?p dünyas?ndaki geli?meler paralelinde tart???l?p, konu?uldu?u toplant?da NP?STANBUL Hastanesi Nörologu Prof. Dr. O?uz Tanr?da? da "YA?LILIK MI, DEMANS MI?" ikileminde bir sunum gerçekle?tirdi.

Hastalar?n kendilerine de?i?ik tablolarla geldi?ini ifade eden Tanr?da?, ya?l?l?kta beyin i?levlerinin azald???n? bu kapsamda bunaman?n da do?al oldu?unu söyledi. Hastadaki belirtileri hemen ya?l?l??a ba?laman?n do?ru olmad???na dikkat çeken Prof. Dr. Tanr?da?, ya?l?l???n ya? gruplar? içindeki yans?malar?n?n göz önünde bulundurulmas? gerekti?ine vurgu yapt?.

B?L?M SUBJEKT?FL?KTEN KURTARMIYOR


Çal??ma arkada?lar?na baz? hat?rlatmalarda bulunan Tanr?da?;

"Bilim insanlar? subjektif olmaktan kurtarm?yor. Tetkikler çok anlaml? göstermesede sorumluluk olarak bizler koruyucu anlamda tedavi yoluna gitmeliyiz. 85 ya??nda gelen ki?iyi hemen göndermemeliyiz." Dedi.

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Sinirbilim alanında küresel ölçekte seçkin bilim insanlarının yer aldığı Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği (Society for Brain Mapping and Therape
  • Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen “7. Psikiyatri Zirvesi ve 14. Anksiyete Kongresi” 5 – 8 Kasım 2022 tarihleri arası
  • NPİSTANBUL Hastanesi’nin de içinde yer aldığı NP Sağlık Grubu çatısı altında 1999 yılından bu yana EEG Teknisyeni olarak görev yapan ve geçtiğimiz gün
  • Psikiyatrist, yazar Prof. Dr. Nevzat Tarhan, resmi YouTube hesabında yer verdiği içerikleriyle de milyonlarca kişiye ulaşıyor.
  • Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, uzman kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
  • Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ailesinin bayramlaşma geleneği bozulmadı. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarha
  • Randevu Al