NPİSTANBUL Etiler Polikliniği Hizmetinizde!

NPİSTANBUL Etiler Polikliniği Hizmetinizde!
Paylaş:

NPiSTANBUL Etiler Polikliniği, Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi Çocuk ve Ergen Birimi'nin de katılımıyla İstanbul AvrupaYakası, Etiler'de bulunan yeni yerinde hizmete başladı.


NPiSTANBUL Etiler Polikliniği Çocuk Ergen Birimi'nde Yapılan Çalışmalar

Çocuğun sahip olduğu beceriler, yaratıcılığı, ancak ona uygun koşullar sağlanarak geliştirilebilir. Her çocuğun öğrenme hızı, davranışları, becerileri, başarısı birbirinden farklılık gösterir. Öncelikle, çocuğu her yönüyle tam anlamıyla tanıma, bireysel farklılıkları esas alarak, uygun öğretim modeli oluşturmak gereklidir.

Ebeveynlerin çocuklarına doğru eğitim verebilmeleri, öncelikle çocuklarının gelişim düzeyini bilmeleriyle başlar.

Okul başarısızlığı, öğrenme sorunları, çocuğun gelişiminin beklenen sürelerde gerçekleşmemesinin nedenleri arasında, çocuğun zekasının düşük olması, önemli ruhsal sorunlar (depresyon, psikoz.), dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, davranım bozuklukları, sosyo-kültürel yetersizlikler, okul-öğretmen-aile ya da eğitim programlarından kaynaklanan sorunlar sayılabilmektedir.

Bu konularda yetersizlik yaşayan çocuk, dolayısıyla ders çalışmayı, ödev yapmayı, kitap okumayı sevmez, kolay sıkılır, dikkat süresi kısadır ve çalışırken çoğu kez yardıma ihtiyaç duyar.

Yaşadığı bu sorunlar, çocuğun tembel-başarısız olarak algılanmasına neden olur, çocuğa evde ve okulda eleştiri yöneltilir, dolayısıyla çocuğun sosyal ilişkileri bozulur ve kendine güveni azalır. Bu da çocukta psikolojik sorunların ortaya çıkmasına veya var olan sorunların artmasına yol açar.

Psikiyatrik rahatsızlıkların erken dönemlerde teşhis edilip, gereken tedavi-danışmanlık ve/veya eğitimin alınması gereklidir. Memory Center Çocuk Ruh Sağlığı Birimi'nde çocuğun hangi alanlarda yetersizlik yaşadığı klinik ortamda yapılan test ve tetkiklerle (zeka, dikkat ve konsantrasyon/sürekli dikkat testleri, kişilik analizi, CEEG-beyinin biyoelektrik haritası) belirlendikten sonra teşhis konulmakta ve çocuğa uygun özgül özel eğitim programı yapılmakta, tedavi aile ve okul danışmanlığı ile bir arada yürütülmektedir.

Hiperaktivite

* Sürekli hareket halindedirler ve isteklerini erteleyemezler.
* Başladıkları işin sonunu getirmekte güçlük çekerler
* Çok konuşur ya da sürekli başkalarının sözünü keserler.
* Elleri sürekli bir şeylerle oynar, aceleci ve sabırsızdırlar.
* Konuşurken konuyu çok fazla dağıtırlar.
* Her şeye burnunu sokarlar, ele avuca sığmazlar.

Dikkat Eksikliği

* Dikkat gerektiren, kafa yoran işlerden kaçınırlar.
* Eşyalarını sık sık kaybederler, unutkandırlar.
* İşlerini düzensiz ve dağınık yaparlar.
* Çabuk sıkılır ve çok iş değiştirirler.
* Sırasını bekleyemez, 5 dakikalık işi 1-2 saatte yaparlar.

Davranış Bozuklukları

* İnsanlara ve hayvanlara zarar verme.
* Hırsızlık, yalan söyleme, alınganlık ve kolay kızma.
* Başkalarını tehdit etme, kincilik, inatçılık.
* Çoğu zaman kavga başlatma, kurallara uymama.
* Cinsel sorunlar.
* İsteyerek yangın çıkartma, evden ve okuldan kaçma,
* Başkalarının eşyalarına zarar verme.vb.

Çocukluk Depresyonu

* Mutsuzluk, tik, tırnak yeme, kolay ağlama, hırçınlık, sinirlilik.
* Arkadaşlık kuramama, sık sık nezle-grip olma.
* Okul başarısızlığı, öğrenme güçlüğü, yalnız yatamam, altını ıslatma.

Tedavi Protokolleri

Çocuk-Genç Psikiyatri Bölümü'ne başvuran hastaların tedavileri, alanında deneyimli çocuk-ergen psikiyatristleri ve psikologlarından oluşan bir ekip tarafından ayrıntılı bir klinik muayene ve nöropsikolojik değerlendirme sonrasında planlanır.

Bu amaçla da, uzman hekim tarafından yapılan ilk değerlendirme sonrasında; tanı koymaya yönelik olarak hastanın ve gerekirse yakın aile bireylerinin bilişsel (zihinsel) kapasiteleri, davranışsal sorunları, ruhsal durumları uygun psikometrik testler ve nörofizyolojik ölçümlerle ortaya çıkarılır.

Tanı(lar) doğrulandıktan sonra, uzman hekimler ve psikologlardan oluşan tedavi ekibi, gerektiği durumlarda merkezdeki başka alt birimlerin de yardımını alarak tedavi sürecini başlatır.

Psikiyatrik tedavide güncel yaklaşım olan 'biyopsikososyal model'den hareketle, modern tıbbın sunduğu bütün olanakları hastanın yararına da sunmaya gayret eden Çocuk-Genç Psikiyatri Birimi'nde, hastanın gereksinimine göre; farmakoterapi (ilaç tedavisi),i anne baba eğitimi, okulla yakın işbirliği, neuro-biofeedback, zihin geliştirmeye yönelik bilgisayarlı eğitim modülleri (rehacom), konuşma terapisi, nörolojik konsültasyonu, evlilik/eş terapisi, gelişim desteği ve özel eğitim, diyetisyen takibi, bağımlılık tedavisi vb pek çok tedavi yönteminden yararlanmaktayız.

Psikoteknik Değerlendirme Merkezi

Psikoteknik Değerlendirme Nedir?
Psikoteknik değerlendirme; sürücülerin sürüşle ilgili güvenli araç kullanmalarını sağlamak için zihinsel ve psikomotor yetenek ve becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımını sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir değerlendirme sistemidir. Temel bilişsel beceriler "dikkat, algı, bellek, izleme ve muhakeme" ve psikomotor beceriler ise "el-göz koordinasyonu, tepki zamanı, çevresel görüş, hız mesafe tahmini ve çarpışma zamanı tahmini" olarak tanımlanabilir. Bu becerilere sahip olmanın, kurallara uygun karar vererek ve doğru motor hareketleri yaparak kazalardan kaçınabilme ve araç kullanabilmenin ilk basamağı olduğu söylenebilir.

Psikoteknik değerlendirme merkezimizde sürücülerin;

* Görsel ve işitsel uyaranlara doğru tepki hızları,
* Muhakeme yetenekleri,
* Periferal görme alanları ve ikili işlem becerileri,
* İki el koordinasyonu,
* Seçici ve sürekli dikkat düzeyleri,
* El ayak göz koordinasyonları,
* Hız ve mesafe tahmin becerileri,
* Görsel algılama ve takip becerileri

gibi temel zihinsel özellikleri ve psikomotor becerileri ölçülebilmekte ve bu ölçümlere göre de aday hakkında bir değerlendirme yapılabilmektedir.
Psikoteknik Değerlendirmenin Uygulama Alanları

Kasım 1996 tarihinde kabul edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası'ndaki değişiklikler ve ek maddeler arasında, Türkiye'de sürücülerin psikoteknik değerlendirmesinin yapılması çeşitli koşullara göre zorunlu hale getirilmiştir. Madde 48'e göre alkollü araç kullanıldığı tespit edilen sürücülerin, birinci defada 3 ay, ikinci defada 1 yıl süreyle sürücü belgeleri ellerinden alınır. Alkollü araç kullanımının üçüncü defada tekerrürü halinde bu sürücüler 1 ay hapis cezasına çarptırılırlar. Psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene sonrası 5 yıl geçtikten sonra uygun olan sürücülere sürücü belgeleri iade edilir.

Madde 51'e göre; hız kuralını ihlal sebebiyle ceza yazılan sürücülerden, suçun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde kuralı 5 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır. Süresi sonunda, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçirilerek, sürücü belgesi almasına engel olmayanlara sürücü belgeleri iade edilir.

Madde 118'e göre, trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 11 ceza puanının doldurulan sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır ve bu sürücüler eğitime tabi tutulurlar. Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir.
18 Temmuz 1997 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde ise, psikoteknik değerlendirme ile ilgili esas ve usuller belirlenmiştir. Psikoteknik değerlendirme yapılabilmesi için, özel test cihazları ile donanmış ve psikologların çalıştığı özel merkezlerin kurulması gerekmektedir.