Bağımlılık Altkültürü

Paylaş:

Madde kullanımı alt kültürü en az madde kullanımı kadar ilgi çeken konulardan biri olmuştur. Önce kavramların tanımını yapalım: Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü. Hakim kültürle bağlantısını koparmadan ancak çeşitli önemli noktalarda ayrılarak gelişen bir kültür “altkültür” olarak tanımlanır. Altkültüre özgü farklı amaç, beklenti, davranış, tutum, eylem, değer ve yaşam biçimi, giyim tarzı, dil söz konusudur. Altkültürü oluşturan en önemli dinamiklerden birisi dışlanmışlıktır. Gençler evde, okulda ve arkadaş ortamında yaşadıkları olumsuz olaylar, dışlanma ve menfi düşünceler neticesinde madde kullanımına yatkınlığının da etkisi ile bir arayış içerisine girerler. Eğer bu süreç içerisinde aile, okul ve çevre gencin bu endişe, korku ve kaygılarını giderecek bir yöntem bulamaz ve/veya sağlayamaz ise kişiliğini, kimliğini değişik altkültürlerde aramaya başlarlar. Çünkü onlar da herkes gibi anlaşılmak, onaylanmak, değerlerinin ve varlıklarının farkında olmalarını istiyorlar. Böyle bir altkültüre mensup bireyin bu grupta kalabilmesi için boyun eğme, inanma, özdeşleşme, kabullenme süreçlerini kullanarak grubun ortak ilkelerini, kurallarını benimsemeye başlar. Böylece davranış, tutum, eylem değişiklikleri ortaya çıkar. Bu değişiklikler grup içinde olduğu gibi grup dışında da sürekliklik kazanır. Belli bir zaman sonra aidiyet duyugusunun da etkisi ile birey kendisni başkalarından üstün ve farklı görmeye başlar ve yavaş yavaş kendisini ortak kültürden soyutlar. İçinde bulunduğu madde altkültürünün etkisi ile madde kullanmaya başlar. Madde kullanımının engelleri aşmada, sorunlarını çözmede ve kendisini ifade etmekte doğru bir yol olduğuna inanır ve etrafndakileri de buna inandırmaya çalışır. Bunun farkına varan ebeveyn, eş-dost ve akraba madde kullanımının yol açtığı bedensel, ruhsal, toplumsal sorunları tartışma konusu yapsalar da, tartışmalar çoğu kez bağırıp çağırma, vurma, kırıp dökme, kavga, saldırı ve şiddet eylemleriyle son bulur.