BU AİLELER MUTLU DEĞİL

BU AİLELER MUTLU DEĞİL

A.A

Yoksul ailelerin yüzde 89.2'si çocuklarının hayatlarını yardım alarak sürdürmelerini istemiyor ve yardımlarla  büyütmekten mutsuz.

 


Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel  Müdürlüğünce (ASAGEM) sosyal yardım algısı konusunda yapılan araştırmaya göre,  yardım alanların yüzde 89.2'si çocuklarının hayatlarını yardım alarak  sürdürmelerini istemiyor; yüzde 88.2'si ise çocuklarını sosyal yardımlarla  büyütmekten mutlu değil.

Sosyal yardım alanların yüzde 79.8'i sosyal yardımlar karşılığında  seçimlerde oylarını belli bir partiye veya adaya vermek zorunluluğu  duymadıklarını belirtiyor.

ASAGEM sosyal yardım yapan kamu kurum ve kuruluşlarından yardım alanların  yardıma ve yardım sağlayan kamu gücüne ilişkin duygu ve düşüncelerini belirlemek,  uygulamadaki sorunları ortaya çıkarmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla  “Sosyal Yardım Algısı ve Yoksulluk Kültürü Araştırması” yaptı.

Araştırmada 30 ilde 18 yaş üstü 2 yıldan fazla süredir kamusal sosyal  yardımlardan yararlanan 2 bin 32 hane referans alındı.

Araştırma sonuçlarına göre yardım alanların en büyük grubunu yüzde 27.4  ile 36-45 yaş aralığındaki kişiler oluştururken, sosyal yardım alan kişilerin  yüzde 62.7'si kadın, yüzde 37.3'ü ise erkek.

Yardım alanların yarıya yakını okuryazar değilken, yüzde 41.8'ini ilkokul  mezunları oluşturuyor. Yardım alanların medeni durumuna bakıldığında, evliler  yüzde 61.3, dul ya da eşi ölmüş olanlar yüzde 28.1, boşanmış olanlar yüzde 5.3,  bekar olanlar ise yüzde 4.1.

Sosyal yardım alanların yüzde 35'i tek katlı, yüzde 28.6'sı  gecekondularda, yüzde 9.8'i ise kerpiç evlerde yaşarken apartman dairesinde  oturanların oranı ise yüzde 23'lerde kalıyor. Evlerin yaklaşık 3'te 2'sinin  büyüklüğü 75 metrekareden daha az.

Yardım alan ailelerin yarısı il merkezinde, 5'te biri ise ilçe  merkezlerinde otururken, yüzde 15.2'si köylerde, yüzde 4.4'ü kasabalarda  yaşıyor.

Ailelerin sahip olduğu ev eşyaları arasında TV yüzde 82.2 oranla birinci  sırada yer alırken, bunu 81.4 ile buzdolabı takip ediyor, yardım alanların  yarısının cep telefonu bulunuyor. Bilgisayar olan evlerin oranı ise yüzde 3.4,  internet bağlantısı bulunma oranı 1.8'de kalıyor.

Sosyal yardım alan ailelerin yüzde 90'ının bir mesleği bulunmazken, yüzde  86.6'sı herhangi bir işte çalışmıyor. Çalışanların 4'te biri özel sektörde  işçiyken, beşte biri mevsimlik işçi olarak istihdamda yer alıyor.

Çalışmayanların 4'te 1'i iş aradıklarını belirtirken, iş aramama  nedenlerinin başında yüzde 41 ile sağlık sorunları geliyor. Kadınlar geleneksel  cinsiyet rolleri içinde kalarak, çalışma yaşamına aktif olarak katılmak  istemiyor.

YARDIM ALMAK İÇİN KENDİLERİ BAŞVURUYOR
        
Araştırmanın gerçekleştirildiği evlerin 3'te 2'sinde yaşam koşullarının,  yüzde 71'inde ise eşyaların oldukça yetersiz olduğu, evlerin yarıdan fazlasında  ise rutubet görüldüğü belirlendi.

Sosyal yardımlaşma kurumlarının tanınırlığı incelendiğinde, yüzde 73.3'  ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ilk sırada yer alırken, bunu yüzde  16 ile belediyeler, yüzde 1.9 ile Kızılay izliyor.

Ailelerin yüzde 85.3 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından, yüzde  34.6'sı belediyelerden, yüzde 2.7'si il özel idarelerinden, yüzde 2.4'ü sivil  toplum kuruluşlarından, yüzde 0.9'u da Kızılay'dan yardım alıyor.

Yardım alanların yüzde 83.7'si yardım almak için kendilerinin  başvurduğunu ifade ederken, yüzde 16.3'ü ise ilgililerin teklifi üzerine sosyal  yardımı kabul ettiğini belirtiyor.

Sosyal yardım almak için başvururken zorlukla karşılaştıklarını  söyleyenlerin oranı yüzde 13.2 iken, herhangi bir zorlukla karşılaşmayanların  oranı yüzde ise 86.8.

Yardım dağıtan görevlilerin sergiledikleri tutumdan rahatsız olanların  oranı yüzde 7.2'de kalırken, görevlilerin kendilerine iyi davrandığını düşünenler  ise yüzde 75'e ulaşıyor. Yardım alanların 3'te 2'si görevlilerin sorularına cevap  verdiklerini dile getiriyor.

Yardım kurumu görevlilerinin yardımları adil dağıttığına inananların  oranı yüzde 61.4 iken, yüzde 36'sı yardımların adil dağıtılmadığını düşünüyor.

Sosyal yardım alanların yüzde 93.3'ü yardımlardan memnun olduklarını  ifade ediyor.